اکسترودر " Extruder "

فرآیند اکستروژن توسط دستگاهی به نام اکسترودر انجام می شود. از نقطه نظر مهندسی، اکسترودر پمپی است که از طریق یک دای محدودکننده، فشار لازم در فرآوری خوراک آردی را فرآهم می کند. در طول انتقال در سیلندر، از طریق اصطکاک ایجاد شده بین خوراک آردی و اجزای ثابت و چرخشی اکسترودر، مقادیری گرما به خوراک آردی افزوده می شود.

 فرآیند اکستروژن به دو مرحله اصلی طبقه بندی می شود. مرحله پخت و مرحله شکل دهی. مرحله اول یا مرحله پخت اکستروژن موجب افزایش دمای خوراک شده و این خوراک تا حدودی اکسپند یا حجیم می گردد و در مرحله شکل دهی فرآوری اکستروژن معمولاً از دمای پایین استفاده می شود.

امروزه برای فرآوری از تکنیک اکستروژن، از اکسترودرهای تک مارپیچ و دو مارپیچ استفاده می شود.