سرند

مواد خوراکی پلت شده قبل از بسته بندی، در دستگاهی به نام سرند (شیکر) قرار گرفته تا جداسازی خاکه و ذرات نرم از محصول انجام گردد این جداسازی می تواند سایزهای مختلفی از خوراک را ارائه دهد. مکانیسم عمل دستگاه با نیروی مکانیکی به صورت لرزشی است .