سیستم افزودن مایعات Liquid Addition

افزودن مایعات به مخلوط خوراک توسط یک پمپ و لوله های انتقال دهنده مایعات انجام می گردد. نگهداری و طراحی صحیح سیستم افزودن مایعات اهمیت خاصی دارد چرا که نادیده گرفتن نحوه توزیع مایعات موجب انباشتگی اجزای خوراکی در حین انتقال شده و میزان فرسایش را افزایش می دهد. استفاده از نازل های اسپری کننده در طول محور میکسر را ه حل مناسبی برای جلوگیری از انباشتگی و کلوخه شدن مواد می باشد. افزودن مایعات به صورت وزنی و با استفاده از پمپ در واحد زمان به صورت عبور توده و سنجش چگالی آن انجام می گیرد.

با این سیستم روغن، ملاس، اسیدآمینه و انواع مایعات افزوده می گردند.

  1. دارای مخازن ذخیره مایعات و اتصالات به صورت کاملا استیل

  2. قابلیت کنترل ورودی و خروجی مایعات در تولید روزانه

  3. قابلیت پاشش مایعات با انتقال نیرو به وسیله ی الکتروپمپ

  4. دارای سیستم دزینگ یا توزین دیجیتال با ضریب خطای 10 گرم

  5. قابلیت اتصال به سیستم کنترل (PLC ) کارخانه