پریکلینیر(بوجاری) pre cleaner

کارخانجات خوراک دام به منظور جداسازی اجزایی مانند سنگ، چوب و قطعاتی که همراه نهاده ها وارد سیستم می شوند از دستگاه بوجاری استفاده می کنند. این دستگاه با قابلیت جداسازی موارد ذکر شده از ورود آنها به آسیاب و از آسیب های احتمالی به توری آسیاب و چکش ها جلوگیری میکند. طراحی این قسمت در کنار مگنت در ابتدای خط تولید از ویژگی های یک مجموعه تولیدی خوب به شمار می رود.