میکسر پدالی: " Paddle Mixer "

این میکسرها شامل یک محور افقى است که روى آن پدال هایی با زاویه مناسب طراحی شده است. در اثر حرکت دورانی این محور و پدال ها، مواد در میکسر از یک طرف به طرف دیگر بصورت رفت و برگشتى منتقل و مخلوط مى شوند. همگن سازى با یکنواختى و سرعت بالا در کنار امکان استفاده از سیستم تزریق روغن، ملاس و سایر مایعات به صورت اتوماتیک از دیگر مزایاى این نوع از میکسرها به شمار می آید.

قابلیت ها:

  1. ظرفیت 250 کیلوگرم الى 3 تن

  2. ظرفیت خط تولید 20 الى 50 تن در ساعت

  3. فاصله بسیار کم پدال ها و جداره داخلى دستگاه

  4. ورود مواد از بالا و تخلیه از کف دستگاه به طور کامل

  5. دارای کانال تخلیه هوا جهت اختلاط بهتر

  6. دارای نازل های تزریق مایعات با فشار (ملاس و روغن)

  7. داراى دریچه بازدید

  8. دارای درب خروجى بزرگ مجهز به بازشو خودکار

  9. زمان مخلوط کردن: حداکثر 3 دقیقه

  10. ضریب همگن سازی (C.V)  : 95 %