کرامبلر " Crumbler "

دستگاه کرامبلر از دو بخش اصلی غلطک ها و الکتروموتور تشکیل شده است. متناسب با اهداف تغذیه در سنین مختلف دام و طیور و برای تولید پلت خرد شده معمولاً از کرامبل کردن استفاده می شود. در این مسیر پلت های کوچک، بین دو غلطک دندانه دار قرار گرفته و شکسته می شوند. ظرفیت هر کرامبلر با توجه به توان خط تولید تعریف و طراحی می شود.

با توجه به اینکه این دستگاه معمولا بعد از کولر قرار می گیرد نیازی به تعبیه کنترل کننده سرعت ریزش مواد نیست.

فاصله غلطک های دستگاه کرامبلر با قطعه ای به نام درجه بالانس تنظیم می گردد.