تابلو برق و سیستم PLC

PLC مخفف  Progrommable Logic Controller  به معنی کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی می باشد. اصول کار PLC به این صورت  می باشد که به وسیله سنسور هایی که بر روی مدار نصب شده اند مقادیر حس شده به ماژول های مختلف PLC انتقال داده می شوند. سپس مقـادیر را پـردازش کرده و طبـق برنامـه ای که بروی PLC نوشـته شـده  فرمان های مختلف صادر شده و خروجی های خود را فعال یا غیر فعال می کند و این امر باعث ایجاد کنترل دقیق و با حساسیت بالا بر روی مدار می شود همچنین PLC قادر می باشد کلیه خطاهای دستگاه را نمایش داده و وضعیت کار دستگاه را در اختیار اپراتور قرار دهد.

قابلیت ها:

  1. امکان دسترسی دادن اختصاصی برای مدیران ارشد

  2. امکان ایجاد محدودیت دسترسی به اطلاعات موجود در سیستم

  3. قابلیت بهره برداری روزانه از میزان مواد استفاده شده و موجود در سیلو ها

  4. توانایی کنترل سیستم از طریق موبایل و دخالت در مدیریت PLC

  5. قابلیت تصحیح سیستم از راه دور توسط متخصصین شرکت فردان ماشین